Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

Szkoła z perspektywą!

logo

(68) 387 47 61

sekretariat@zsp2-nitki.pl

ul. Wrocławska 33A

67-100 Nowa Sól

sekretariat

7:30 - 15:30

logo

(68) 387 47 61

sekretariat@nitki.edu.pl

ul. Wrocławska 33A

67-100 Nowa Sól

sekretariat

7:30 - 15:30

KKZ – A.18 – Prowadzenie sprzedaży

Edukacja

Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.

Gabriela Mistral

2017-03-12T12:23:28+01:00

Gabriela Mistral

Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.

Rozum

Nauka to pokarm dla rozumu.

Lew Tołstoj

2017-03-12T12:27:51+01:00

Lew Tołstoj

Nauka to pokarm dla rozumu.

Wiedza

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.

Ludwik Pasteur

2017-03-12T12:29:00+01:00

Ludwik Pasteur

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.

Mądrość

Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.

Heraklit z Efezu

2017-03-12T12:30:53+01:00

Heraklit z Efezu

Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.

Heroizm

Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym.

Giordano Bruno

2017-03-12T12:34:09+01:00

Giordano Bruno

Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym.

Bogactwo

Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy.

Talmud

2017-03-12T12:42:07+01:00

Talmud

Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy.

Dobro

Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy.

Leonardo da Vinci

2017-03-12T12:43:20+01:00

Leonardo da Vinci

Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy.

Dążenie

Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić.

Feliks Chwalibóg

2017-03-12T12:44:23+01:00

Feliks Chwalibóg

Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić.

Odkrycie

Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi.

Kurt Vonnegut

2017-03-12T12:45:29+01:00

Kurt Vonnegut

Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi.

Majątek

Wiedza – to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie otrzymuje.

Władysław Grzeszczyk

2017-03-12T12:46:38+01:00

Władysław Grzeszczyk

Wiedza – to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie otrzymuje.

 A.18  – Prowadzenie sprzedaży

  1. Organizowanie sprzedaży

Słuchacz:
1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;
3) przestrzega zasad ustalania cen towarów;
4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
5) stosuje metody i formy prezentacji towarów;
6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;
7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;
8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;
9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
10)  przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;
11)  przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
12)  prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;
13)  stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;
14)  zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;
15)  przeprowadza inwentaryzację towarów.

  1. Sprzedaż towarów

Słuchacz:
1)  charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;
2)  przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaŜy;
3)  stosuje różne formy i techniki sprzedaży;
4)  określa rodzaje zachowań klientów;
5)  przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
6)  udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
7)  prezentuje ofertę handlową;
8)  realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;
9)  dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
10) zabezpiecza i odprowadza utarg;
11)  wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
12)  obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
13)  sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;
14)  stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;
15)  stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
16)  przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW  W RAMACH OBSZARU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO:

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych

Słuchacz:
1) posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa;
2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;
3) przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;
4) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczących przechowywania i konserwacji towarów;
5) przestrzega zasad odbioru towarów;
6) rozróżnia rodzaje opakowań towarów;
7) przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów;
8) przestrzega zasad gospodarki opakowaniami;
9) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
10)  przestrzega procedur postępowania reklamacyjnego;
11)  określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróŜnia jego elementy;
12)  sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;
13)  stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, kompetencje personalne i społeczne oraz dodatkowo w technikum i szkole policealnej – organizacja pracy małych zespołów, stanowią integralną część kształcenia w każdym zawodzie i należy uwzględnić (…) w programach nauczania realizowanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Słuchacz:
1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
5) identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
7) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
8) stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
9) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
10)  udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
11)  określa przyczyny i objawy stresu oraz stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.  

Słuchacz:
1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
4) rozróżnia firmy i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi,
5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
10)  planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
11)  optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

Język obcy, wspomagający kształcenie zawodowe.  

Słuchacz:
1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

Kompetencje personalne i społeczne.

Słuchacz:
1)  jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
2)  przewiduje skutki podejmowanych działań;
3)  współpracuje w zespole;
4)  przestrzega zasad kultury oraz etyki;
5)  aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
6)  jest otwarty na zmiany;
7)  potrafi radzić sobie ze stresem;
8)  przestrzega tajemnicy zawodowej.

Zapisz